NHA TRANG

Menu
NHA TRANG

PRINCESS 40

Cabin : 02
Sức chứa : 10 KHÁCH
Giá thuê:$.2500/4h

PRINCESS 560

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.3000/4h

VENITY NT

Cabin : 01
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.1950/6h

CATAMARAN- NT

Cabin : 01
Sức chứa : 15 KHÁCH
Giá thuê: $.1850/6h
Copyright © 2021 Asia Yacht.
1
icon_zalod
images