Cho thuê

Menu
Cho thuê

SUNSEEKER 630

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.1400

PRINCESS 58

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.1200

GALEON 660

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.1400

PRINCESS 620

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.1400

ONTERA 720

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Gía thuê: $.1400

LAGOON 630

Cabin : 04
Sức chứa : 20 KHÁCH
Giá thuê: $. 5500

GALEON 640

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Gía thuê: $.2600

GALEON 420

Cabin : 02
Sức chứa : 10 KHÁCH
Giá thuê: $.1200

GT 40

Cabin : 02
Sức chứa : 08 KHÁCH
Giá thuê: $.1200

PRINCESS 40

Cabin : 02
Sức chứa : 10 KHÁCH
Giá thuê:$.2500/4h

PRINCESS 560

Cabin : 03
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.3000/4h

VENITY NT

Cabin : 01
Sức chứa : 12 KHÁCH
Giá thuê: $.1950/6h
Copyright © 2021 Asia Yacht.
1
icon_zalod
images